Audio - 301 câu đàm thoại tiếng Trung Quốc - Tập 1
001 - 汉语会话301句 (上册)
 001 - 汉语会话301句 (上册)
002 - 汉语会话301句 (上册)
 002 - 汉语会话301句 (上册)
003 - 汉语会话301句 (上册)
 003 - 汉语会话301句 (上册)
004 - 汉语会话301句 (上册)
 004 - 汉语会话301句 (上册)
005 - 汉语会话301句 (上册)
 005 - 汉语会话301句 (上册)
006 - 汉语会话301句 (上册)
 006 - 汉语会话301句 (上册)
007 - 汉语会话301句 (上册)
 007 - 汉语会话301句 (上册)
008 - 汉语会话301句 (上册)
 008 - 汉语会话301句 (上册)
009 - 汉语会话301句 (上册)
 009 - 汉语会话301句 (上册)
010 - 汉语会话301句 (上册)
 010 - 汉语会话301句 (上册)
011 - 汉语会话301句 (上册)
 011 - 汉语会话301句 (上册)
012 - 汉语会话301句 (上册)
 012 - 汉语会话301句 (上册)
013 - 汉语会话301句 (上册)
 013 - 汉语会话301句 (上册)
014 - 汉语会话301句 (上册)
 014 - 汉语会话301句 (上册)
015 - 汉语会话301句 (上册)
 015 - 汉语会话301句 (上册)
016 - 汉语会话301句 (上册)
 016 - 汉语会话301句 (上册)
017 - 汉语会话301句 (上册)
 017 - 汉语会话301句 (上册)
018 - 汉语会话301句 (上册)
 018 - 汉语会话301句 (上册)
019 - 汉语会话301句 (上册)
 019 - 汉语会话301句 (上册)
020 - 汉语会话301句 (上册)
 020 - 汉语会话301句 (上册)
021 - 汉语会话301句 (上册)
 021 - 汉语会话301句 (上册)
022 - 汉语会话301句 (上册)
 022 - 汉语会话301句 (上册)
023 - 汉语会话301句 (上册)
 023 - 汉语会话301句 (上册)
024 - 汉语会话301句 (上册)
 024 - 汉语会话301句 (上册)
025 - 汉语会话301句 (上册)
 025 - 汉语会话301句 (上册)
026 - 汉语会话301句 (上册)
 026 - 汉语会话301句 (上册)
027 - 汉语会话301句 (上册)
 027 - 汉语会话301句 (上册)
028 - 汉语会话301句 (上册)
 028 - 汉语会话301句 (上册)
029 - 汉语会话301句 (上册)
 029 - 汉语会话301句 (上册)
030 - 汉语会话301句 (上册)
 030 - 汉语会话301句 (上册)
031 - 汉语会话301句 (上册)
 031 - 汉语会话301句 (上册)
032 - 汉语会话301句 (上册)
 032 - 汉语会话301句 (上册)
033 - 汉语会话301句 (上册)
 033 - 汉语会话301句 (上册)
034 - 汉语会话301句 (上册)
 034 - 汉语会话301句 (上册)
035 - 汉语会话301句 (上册)
 035 - 汉语会话301句 (上册)
036 - 汉语会话301句 (上册)
 036 - 汉语会话301句 (上册)
037 - 汉语会话301句 (上册)
 037 - 汉语会话301句 (上册)
038 - 汉语会话301句 (上册)
 038 - 汉语会话301句 (上册)
039 - 汉语会话301句 (上册)
 039 - 汉语会话301句 (上册)
040 - 汉语会话301句 (上册)
 040 - 汉语会话301句 (上册)
041 - 汉语会话301句 (上册)
 041 - 汉语会话301句 (上册)
042 - 汉语会话301句 (上册)
 042 - 汉语会话301句 (上册)
043 - 汉语会话301句 (上册)
 043 - 汉语会话301句 (上册)
044 - 汉语会话301句 (上册)
 044 - 汉语会话301句 (上册)
045 - 汉语会话301句 (上册)
 045 - 汉语会话301句 (上册)
046 - 汉语会话301句 (上册)
 046 - 汉语会话301句 (上册)
047 - 汉语会话301句 (上册)
 047 - 汉语会话301句 (上册)
048 - 汉语会话301句 (上册)
 048 - 汉语会话301句 (上册)
049 - 汉语会话301句 (上册)
 049 - 汉语会话301句 (上册)
050 - 汉语会话301句 (上册)
 050 - 汉语会话301句 (上册)
051 - 汉语会话301句 (上册)
 051 - 汉语会话301句 (上册)
052 - 汉语会话301句 (上册)
 052 - 汉语会话301句 (上册)
053 - 汉语会话301句 (上册)
 053 - 汉语会话301句 (上册)
054 - 汉语会话301句 (上册)
 054 - 汉语会话301句 (上册)
055 - 汉语会话301句 (上册)
 055 - 汉语会话301句 (上册)
056 - 汉语会话301句 (上册)
 056 - 汉语会话301句 (上册)
057 - 汉语会话301句 (上册)
 057 - 汉语会话301句 (上册)
058 - 汉语会话301句 (上册)
 058 - 汉语会话301句 (上册)
059 - 汉语会话301句 (上册)
 059 - 汉语会话301句 (上册)
060 - 汉语会话301句 (上册)
 060 - 汉语会话301句 (上册)
061 - 汉语会话301句 (上册)
 061 - 汉语会话301句 (上册)
062 - 汉语会话301句 (上册)
 062 - 汉语会话301句 (上册)
063 - 汉语会话301句 (上册)
 063 - 汉语会话301句 (上册)
064 - 汉语会话301句 (上册)
 064 - 汉语会话301句 (上册)
065 - 汉语会话301句 (上册)
 065 - 汉语会话301句 (上册)
066 - 汉语会话301句 (上册)
 066 - 汉语会话301句 (上册)
067 - 汉语会话301句 (上册)
 067 - 汉语会话301句 (上册)
068 - 汉语会话301句 (上册)
 068 - 汉语会话301句 (上册)
069 - 汉语会话301句 (上册)
 069 - 汉语会话301句 (上册)
070 - 汉语会话301句 (上册)
 070 - 汉语会话301句 (上册)
071 - 汉语会话301句 (上册)
 071 - 汉语会话301句 (上册)
072 - 汉语会话301句 (上册)
 072 - 汉语会话301句 (上册)
073 - 汉语会话301句 (上册)
 073 - 汉语会话301句 (上册)
074 - 汉语会话301句 (上册)
 074 - 汉语会话301句 (上册)
075 - 汉语会话301句 (上册)
 075 - 汉语会话301句 (上册)
076 - 汉语会话301句 (上册)
 076 - 汉语会话301句 (上册)
077 - 汉语会话301句 (上册)
 077 - 汉语会话301句 (上册)
078 - 汉语会话301句 (上册)
 078 - 汉语会话301句 (上册)
079 - 汉语会话301句 (上册)
 079 - 汉语会话301句 (上册)
080 - 汉语会话301句 (上册)
 080 - 汉语会话301句 (上册)
081 - 汉语会话301句 (上册)
 081 - 汉语会话301句 (上册)
082 - 汉语会话301句 (上册)
 082 - 汉语会话301句 (上册)
083 - 汉语会话301句 (上册)
 083 - 汉语会话301句 (上册)
084 - 汉语会话301句 (上册)
 084 - 汉语会话301句 (上册)
085 - 汉语会话301句 (上册)
 085 - 汉语会话301句 (上册)
086 - 汉语会话301句 (上册)
 086 - 汉语会话301句 (上册)
087 - 汉语会话301句 (上册)
 087 - 汉语会话301句 (上册)
088 - 汉语会话301句 (上册)
 088 - 汉语会话301句 (上册)
089 - 汉语会话301句 (上册)
 089 - 汉语会话301句 (上册)
090 - 汉语会话301句 (上册)
 090 - 汉语会话301句 (上册)
091 - 汉语会话301句 (上册)
 091 - 汉语会话301句 (上册)
092 - 汉语会话301句 (上册)
 092 - 汉语会话301句 (上册)
093 - 汉语会话301句 (上册)
 093 - 汉语会话301句 (上册)
094 - 汉语会话301句 (上册)
 094 - 汉语会话301句 (上册)
095 - 汉语会话301句 (上册)
 095 - 汉语会话301句 (上册)
096 - 汉语会话301句 (上册)
 096 - 汉语会话301句 (上册)
097 - 汉语会话301句 (上册)
 097 - 汉语会话301句 (上册)
098 - 汉语会话301句 (上册)
 098 - 汉语会话301句 (上册)
099 - 汉语会话301句 (上册)
 099 - 汉语会话301句 (上册)
100 - 汉语会话301句 (上册)
 100 - 汉语会话301句 (上册)
101 - 汉语会话301句 (上册)
 101 - 汉语会话301句 (上册)
102 - 汉语会话301句 (上册)
 102 - 汉语会话301句 (上册)
103 - 汉语会话301句 (上册)
 103 - 汉语会话301句 (上册)
104 - 汉语会话301句 (上册)
 104 - 汉语会话301句 (上册)
105 - 汉语会话301句 (上册)
 105 - 汉语会话301句 (上册)
106 - 汉语会话301句 (上册)
 106 - 汉语会话301句 (上册)
107 - 汉语会话301句 (上册)
 107 - 汉语会话301句 (上册)
108 - 汉语会话301句 (上册)
 108 - 汉语会话301句 (上册)
109 - 汉语会话301句 (上册)
 109 - 汉语会话301句 (上册)
110 - 汉语会话301句 (上册)
 110 - 汉语会话301句 (上册)
111 - 汉语会话301句 (上册)
 111 - 汉语会话301句 (上册)
112 - 汉语会话301句 (上册)
 112 - 汉语会话301句 (上册)
113 - 汉语会话301句 (上册)
 113 - 汉语会话301句 (上册)
114 - 汉语会话301句 (上册)
 114 - 汉语会话301句 (上册)
115 - 汉语会话301句 (上册)
 115 - 汉语会话301句 (上册)
116 - 汉语会话301句 (上册)
 116 - 汉语会话301句 (上册)
117 - 汉语会话301句 (上册)
 117 - 汉语会话301句 (上册)
118 - 汉语会话301句 (上册)
 118 - 汉语会话301句 (上册)
119 - 汉语会话301句 (上册)
 119 - 汉语会话301句 (上册)
120 - 汉语会话301句 (上册)
 120 - 汉语会话301句 (上册)
121 - 汉语会话301句 (上册)
 121 - 汉语会话301句 (上册)
122 - 汉语会话301句 (上册)
 122 - 汉语会话301句 (上册)
123 - 汉语会话301句 (上册)
 123 - 汉语会话301句 (上册)
124 - 汉语会话301句 (上册)
 124 - 汉语会话301句 (上册)
125 - 汉语会话301句 (上册)
 125 - 汉语会话301句 (上册)