Audio - Sử dụng tiếng Anh trong sinh hoạt hằng ngày từ sáng đến tối
01 - FATP - in the bed
 01 - FATP - in the bed
02 - FATP - in the bathroom
 02 - FATP - in the bathroom
03 - FATP - at the breakfast table
 03 - FATP - at the breakfast table
04 - FATP - getting the kids ready
 04 - FATP - getting the kids ready
05 - FATP - at the gym
 05 - FATP - at the gym
06 - FATP - in the subway
 06 - FATP - in the subway
07 - FATP - at the grocery store
 07 - FATP - at the grocery store
08 - FATP - in class (at school)
 08 - FATP - in class (at school)
09 - FATP - at the beauty salon
 09 - FATP - at the beauty salon
10 - FATP - at the coffee shop
 10 - FATP - at the coffee shop
11 - FATP - at the gas station
 11 - FATP - at the gas station
12 - FATP - at the bank
 12 - FATP - at the bank
13 - FATP - at a clothing store
 13 - FATP - at a clothing store
14 - FATP - at the park
 14 - FATP - at the park
15 - FATP - yard work
 15 - FATP - yard work
16 - FATP - at the restaurant
 16 - FATP - at the restaurant
17 - FATP - with friends
 17 - FATP - with friends
18 - FATP - at the post office
 18 - FATP - at the post office
19 - FATP - cleaning the house
 19 - FATP - cleaning the house
20 - FATP - at the laundromat
 20 - FATP - at the laundromat
21 - FATP - repairing things at home
 21 - FATP - repairing things at home
22 - FATP - using a cell phone
 22 - FATP - using a cell phone
23 - FATP - at the meeting
 23 - FATP - at the meeting
24 - FATP - at work
 24 - FATP - at work
25 - FATP - at the doctor_s office
 25 - FATP - at the doctor_s office
26 - FATP - at the dentist
 26 - FATP - at the dentist
27 - FATP - at the drugstore
 27 - FATP - at the drugstore
28 - FATP - in the car
 28 - FATP - in the car
29 - FATP - when watching TV
 29 - FATP - when watching TV
30 - FATP - cooking
 30 - FATP - cooking
31 - FATP - at the dinner table
 31 - FATP - at the dinner table
32 - FATP - food taste
 32 - FATP - food taste
33 - FATP - with neighbors
 33 - FATP - with neighbors
34 - FATP - when dating
 34 - FATP - when dating
35 - FATP - going to a bar
 35 - FATP - going to a bar
36 - FATP - playing games
 36 - FATP - playing games
37 - FATP - doing homework
 37 - FATP - doing homework
38 - FATP - going to the movies
 38 - FATP - going to the movies
39 - FATP - with the pet
 39 - FATP - with the pet
40 - FATP - feelings
 40 - FATP - feelings
41 - FATP - diet
 41 - FATP - diet
42 - FATP - watching sports
 42 - FATP - watching sports
43 - FATP - browsing the Internet
 43 - FATP - browsing the Internet
44 - FATP - at a dance club
 44 - FATP - at a dance club
45 - FATP - talking to family
 45 - FATP - talking to family
46 - FATP - reading
 46 - FATP - reading
47 - FATP - preparing for tomorrow
 47 - FATP - preparing for tomorrow
48 - FATP - going to bed
 48 - FATP - going to bed