Luyện nói tiếng Trung Quốc cấp tốc cho người bắt đầu - Tập 1
01 - LNTTQCT - CNBD - T1
 01 - LNTTQCT - CNBD - T1
02 - LNTTQCT - CNBD - T1
 02 - LNTTQCT - CNBD - T1
03 - LNTTQCT - CNBD - T1
 03 - LNTTQCT - CNBD - T1
04 - LNTTQCT - CNBD - T1
 04 - LNTTQCT - CNBD - T1
05 - LNTTQCT - CNBD - T1
 05 - LNTTQCT - CNBD - T1
06 - LNTTQCT - CNBD - T1
 06 - LNTTQCT - CNBD - T1
07 - LNTTQCT - CNBD - T1
 07 - LNTTQCT - CNBD - T1
08 - LNTTQCT - CNBD - T1
 08 - LNTTQCT - CNBD - T1
09 - LNTTQCT - CNBD - T1
 09 - LNTTQCT - CNBD - T1
10 - LNTTQCT - CNBD - T1
 10 - LNTTQCT - CNBD - T1
11 - LNTTQCT - CNBD - T1
 11 - LNTTQCT - CNBD - T1
12 - LNTTQCT - CNBD - T1
 12 - LNTTQCT - CNBD - T1
13 - LNTTQCT - CNBD - T1
 13 - LNTTQCT - CNBD - T1
14 - LNTTQCT - CNBD - T1
 14 - LNTTQCT - CNBD - T1
15 - LNTTQCT - CNBD - T1
 15 - LNTTQCT - CNBD - T1
16 - LNTTQCT - CNBD - T1
 16 - LNTTQCT - CNBD - T1
17 - LNTTQCT - CNBD - T1
 17 - LNTTQCT - CNBD - T1
18 - LNTTQCT - CNBD - T1
 18 - LNTTQCT - CNBD - T1
19 - LNTTQCT - CNBD - T1
 19 - LNTTQCT - CNBD - T1
20 - LNTTQCT - CNBD - T1
 20 - LNTTQCT - CNBD - T1
21 - LNTTQCT - CNBD - T1
 21 - LNTTQCT - CNBD - T1
22 - LNTTQCT - CNBD - T1
 22 - LNTTQCT - CNBD - T1
23 - LNTTQCT - CNBD - T1
 23 - LNTTQCT - CNBD - T1
24 - LNTTQCT - CNBD - T1
 24 - LNTTQCT - CNBD - T1
25 - LNTTQCT - CNBD - T1
 25 - LNTTQCT - CNBD - T1
26 - LNTTQCT - CNBD - T1
 26 - LNTTQCT - CNBD - T1
27 - LNTTQCT - CNBD - T1
 27 - LNTTQCT - CNBD - T1
28 - LNTTQCT - CNBD - T1
 28 - LNTTQCT - CNBD - T1
29 - LNTTQCT - CNBD - T1
 29 - LNTTQCT - CNBD - T1
30 - LNTTQCT - CNBD - T1
 30 - LNTTQCT - CNBD - T1
31 - LNTTQCT - CNBD - T1
 31 - LNTTQCT - CNBD - T1
32 - LNTTQCT - CNBD - T1
 32 - LNTTQCT - CNBD - T1
33 - LNTTQCT - CNBD - T1
 33 - LNTTQCT - CNBD - T1
34 - LNTTQCT - CNBD - T1
 34 - LNTTQCT - CNBD - T1
35 - LNTTQCT - CNBD - T1
 35 - LNTTQCT - CNBD - T1
36 - LNTTQCT - CNBD - T1
 36 - LNTTQCT - CNBD - T1
37 - LNTTQCT - CNBD - T1
 37 - LNTTQCT - CNBD - T1
38 - LNTTQCT - CNBD - T1
 38 - LNTTQCT - CNBD - T1
39 - LNTTQCT - CNBD - T1
 39 - LNTTQCT - CNBD - T1
40 - LNTTQCT - CNBD - T1
 40 - LNTTQCT - CNBD - T1
41 - LNTTQCT - CNBD - T1
 41 - LNTTQCT - CNBD - T1
42 - LNTTQCT - CNBD - T1
 42 - LNTTQCT - CNBD - T1
43 - LNTTQCT - CNBD - T1
 43 - LNTTQCT - CNBD - T1
44 - LNTTQCT - CNBD - T1
 44 - LNTTQCT - CNBD - T1