Luyện nói tiếng Trung Quốc cấp tốc - Trình độ sơ cấp - Tập 1
01 - LNTTQCT - SC - T1
 01 - LNTTQCT - SC - T1
02 - LNTTQCT - SC - T1
 02 - LNTTQCT - SC - T1
03 - LNTTQCT - SC - T1
 03 - LNTTQCT - SC - T1
04 - LNTTQCT - SC - T1
 04 - LNTTQCT - SC - T1
05 - LNTTQCT - SC - T1
 05 - LNTTQCT - SC - T1
06 - LNTTQCT - SC - T1
 06 - LNTTQCT - SC - T1
07 - LNTTQCT - SC - T1
 07 - LNTTQCT - SC - T1
08 - LNTTQCT - SC - T1
 08 - LNTTQCT - SC - T1
09 - LNTTQCT - SC - T1
 09 - LNTTQCT - SC - T1
10 - LNTTQCT - SC - T1
 10 - LNTTQCT - SC - T1
11 - LNTTQCT - SC - T1
 11 - LNTTQCT - SC - T1
12 - LNTTQCT - SC - T1
 12 - LNTTQCT - SC - T1
13 - LNTTQCT - SC - T1
 13 - LNTTQCT - SC - T1
14 - LNTTQCT - SC - T1
 14 - LNTTQCT - SC - T1
15 - LNTTQCT - SC - T1
 15 - LNTTQCT - SC - T1
16 - LNTTQCT - SC - T1
 16 - LNTTQCT - SC - T1
17 - LNTTQCT - SC - T1
 17 - LNTTQCT - SC - T1
18 - LNTTQCT - SC - T1
 18 - LNTTQCT - SC - T1
19 - LNTTQCT - SC - T1
 19 - LNTTQCT - SC - T1
20 - LNTTQCT - SC - T1
 20 - LNTTQCT - SC - T1
21 - LNTTQCT - SC - T1
 21 - LNTTQCT - SC - T1
22 - LNTTQCT - SC - T1
 22 - LNTTQCT - SC - T1
23 - LNTTQCT - SC - T1
 23 - LNTTQCT - SC - T1
24 - LNTTQCT - SC - T1
 24 - LNTTQCT - SC - T1