Luyện nói tiếng Trung Quốc cấp tốc - Trình độ sơ cấp - Tập 2
01 - LNTTQCT - SC - T2
 01 - LNTTQCT - SC - T2
02 - LNTTQCT - SC - T2
 02 - LNTTQCT - SC - T2
03 - LNTTQCT - SC - T2
 03 - LNTTQCT - SC - T2
04 - LNTTQCT - SC - T2
 04 - LNTTQCT - SC - T2
05 - LNTTQCT - SC - T2
 05 - LNTTQCT - SC - T2
06 - LNTTQCT - SC - T2
 06 - LNTTQCT - SC - T2
07 - LNTTQCT - SC - T2
 07 - LNTTQCT - SC - T2
08 - LNTTQCT - SC - T2
 08 - LNTTQCT - SC - T2
09 - LNTTQCT - SC - T2
 09 - LNTTQCT - SC - T2
10 - LNTTQCT - SC - T2
 10 - LNTTQCT - SC - T2
11 - LNTTQCT - SC - T2
 11 - LNTTQCT - SC - T2
12 - LNTTQCT - SC - T2
 12 - LNTTQCT - SC - T2
13 - LNTTQCT - SC - T2
 13 - LNTTQCT - SC - T2
14 - LNTTQCT - SC - T2
 14 - LNTTQCT - SC - T2
15 - LNTTQCT - SC - T2
 15 - LNTTQCT - SC - T2
16 - LNTTQCT - SC - T2
 16 - LNTTQCT - SC - T2
17 - LNTTQCT - SC - T2
 17 - LNTTQCT - SC - T2
18 - LNTTQCT - SC - T2
 18 - LNTTQCT - SC - T2
19 - LNTTQCT - SC - T2
 19 - LNTTQCT - SC - T2
20 - LNTTQCT - SC - T2
 20 - LNTTQCT - SC - T2
21 - LNTTQCT - SC - T2
 21 - LNTTQCT - SC - T2
22 - LNTTQCT - SC - T2
 22 - LNTTQCT - SC - T2
23 - LNTTQCT - SC - T2
 23 - LNTTQCT - SC - T2
24 - LNTTQCT - SC - T2
 24 - LNTTQCT - SC - T2