Luyện nghe tiếng Trung Quốc cấp tốc cho người bắt đầu
00 片头 - Luyện nghe TTQ cấp tốc - CNBĐ
 00 片头 - Luyện nghe TTQ cấp tốc - CNBĐ
01 语音一 - Luyện nghe TTQ cấp tốc - CNBĐ
 01 语音一 - Luyện nghe TTQ cấp tốc - CNBĐ
02 语音二 - Luyện nghe TTQ cấp tốc - CNBĐ
 02 语音二 - Luyện nghe TTQ cấp tốc - CNBĐ
03 语音三 - Luyện nghe TTQ cấp tốc - CNBĐ
 03 语音三 - Luyện nghe TTQ cấp tốc - CNBĐ
04 第一课 - Luyện nghe TTQ cấp tốc - CNBĐ
 04 第一课 - Luyện nghe TTQ cấp tốc - CNBĐ
05 第二课 - Luyện nghe TTQ cấp tốc - CNBĐ
 05 第二课 - Luyện nghe TTQ cấp tốc - CNBĐ
06 第三课 - Luyện nghe TTQ cấp tốc - CNBĐ
 06 第三课 - Luyện nghe TTQ cấp tốc - CNBĐ
07 第四课 - Luyện nghe TTQ cấp tốc - CNBĐ
 07 第四课 - Luyện nghe TTQ cấp tốc - CNBĐ
08 第五课 - Luyện nghe TTQ cấp tốc - CNBĐ
 08 第五课 - Luyện nghe TTQ cấp tốc - CNBĐ
09 第六课 - Luyện nghe TTQ cấp tốc - CNBĐ
 09 第六课 - Luyện nghe TTQ cấp tốc - CNBĐ
10 第七课 - Luyện nghe TTQ cấp tốc - CNBĐ
 10 第七课 - Luyện nghe TTQ cấp tốc - CNBĐ
11 第八课 - Luyện nghe TTQ cấp tốc - CNBĐ
 11 第八课 - Luyện nghe TTQ cấp tốc - CNBĐ
12 第九课 - Luyện nghe TTQ cấp tốc - CNBĐ
 12 第九课 - Luyện nghe TTQ cấp tốc - CNBĐ
13 第十课 - Luyện nghe TTQ cấp tốc - CNBĐ
 13 第十课 - Luyện nghe TTQ cấp tốc - CNBĐ
14 第十一课 - Luyện nghe TTQ cấp tốc - CNBĐ
 14 第十一课 - Luyện nghe TTQ cấp tốc - CNBĐ
15 第十二课 - Luyện nghe TTQ cấp tốc - CNBĐ
 15 第十二课 - Luyện nghe TTQ cấp tốc - CNBĐ
16 第十三课 - Luyện nghe TTQ cấp tốc - CNBĐ
 16 第十三课 - Luyện nghe TTQ cấp tốc - CNBĐ
17 第十四课 - Luyện nghe TTQ cấp tốc - CNBĐ
 17 第十四课 - Luyện nghe TTQ cấp tốc - CNBĐ
18 第十五课 - Luyện nghe TTQ cấp tốc - CNBĐ
 18 第十五课 - Luyện nghe TTQ cấp tốc - CNBĐ