Đàm thoại tiếng Trung Quốc cấp tốc - Tập 1
01-1 - Phiên âm
 01-1 - Phiên âm
01-2 - Từ mới
 01-2 - Từ mới
01-3 - Những cách diễn đạt thường dùng
 01-3 - Những cách diễn đạt thường dùng
01-Mẫu câu thường dùng trong lớp
 01-Mẫu câu thường dùng trong lớp
02-1 - Các mẫu câu điển hình
 02-1 - Các mẫu câu điển hình
02-2 - Bài học
 02-2 - Bài học
02-3 - Từ mới
 02-3 - Từ mới
02-Mẫu câu bổ sung
 02-Mẫu câu bổ sung
02-Mẫu câu thường dùng trong lớp
 02-Mẫu câu thường dùng trong lớp
03-1 - Các mẫu câu điển hình
 03-1 - Các mẫu câu điển hình
03-2 - Bài học
 03-2 - Bài học
03-3 - Từ mới
 03-3 - Từ mới
03-Mẫu câu bổ sung
 03-Mẫu câu bổ sung
03-Mẫu câu thường dùng trong lớp
 03-Mẫu câu thường dùng trong lớp
04-1 - Các mẫu câu điển hình
 04-1 - Các mẫu câu điển hình
04-2 - Bài học
 04-2 - Bài học
04-3 - Từ mới
 04-3 - Từ mới
04-Mẫu câu bổ sung
 04-Mẫu câu bổ sung
04-Mẫu câu thường dùng
 04-Mẫu câu thường dùng
05-1 - Các mẫu câu điển hình
 05-1 - Các mẫu câu điển hình
05-2 - Bài học
 05-2 - Bài học
05-3 - Từ mới
 05-3 - Từ mới
05-Mẫu câu bổ sung
 05-Mẫu câu bổ sung
05-Mẫu câu thường dùng trong lớp
 05-Mẫu câu thường dùng trong lớp
06-1 - Các mẫu câu điển hình
 06-1 - Các mẫu câu điển hình
06-2 - Bài học
 06-2 - Bài học
06-3 - Từ mới
 06-3 - Từ mới
06-Mẫu câu bổ sung
 06-Mẫu câu bổ sung
06-Mẫu câu thường dùng trong lớp học
 06-Mẫu câu thường dùng trong lớp học
07-1 - Các mẫu câu điển hình
 07-1 - Các mẫu câu điển hình
07-2 - Bài học
 07-2 - Bài học
07-3 - Từ mới
 07-3 - Từ mới
07-Mẫu câu bổ sung
 07-Mẫu câu bổ sung
07-Mẫu câu thường dùng trong lớp
 07-Mẫu câu thường dùng trong lớp
08-1 - Các mẫu câu điển hình
 08-1 - Các mẫu câu điển hình
08-2 - Bài học
 08-2 - Bài học
08-3 - Từ mới
 08-3 - Từ mới
08-Mẫu câu bổ sung
 08-Mẫu câu bổ sung
08-Mẫu câu thường dùng trong lớp
 08-Mẫu câu thường dùng trong lớp
09-1 - Các mẫu câu điển hình
 09-1 - Các mẫu câu điển hình
09-2 - Bài học
 09-2 - Bài học
09-3 - Từ mới
 09-3 - Từ mới
09-Mẫu câu bổ sung
 09-Mẫu câu bổ sung
10-1 - Các mẫu câu điển hình
 10-1 - Các mẫu câu điển hình
10-2 - Bài học
 10-2 - Bài học
10-3 - Từ mới
 10-3 - Từ mới
10-Mẫu câu bổ sung
 10-Mẫu câu bổ sung
11-1 - Các mẫu câu điển hình
 11-1 - Các mẫu câu điển hình
11-2 - Bài học
 11-2 - Bài học
11-3 - Từ mới
 11-3 - Từ mới
11-Mẫu câu bổ sung
 11-Mẫu câu bổ sung
12-1 - Các mẫu câu điển hình
 12-1 - Các mẫu câu điển hình
12-2 - Bài học
 12-2 - Bài học
12-3 - Từ mới
 12-3 - Từ mới
12-Mẫu câu bổ sung
 12-Mẫu câu bổ sung
13-1 - Các mẫu câu điển hình
 13-1 - Các mẫu câu điển hình
13-2 - Bài học
 13-2 - Bài học
13-3 - Từ mới
 13-3 - Từ mới
13-Mẫu câu bổ sung
 13-Mẫu câu bổ sung
14-1 - Các mẫu câu điển hình
 14-1 - Các mẫu câu điển hình
14-2 - Bài học
 14-2 - Bài học
14-3 - Từ mới
 14-3 - Từ mới
14-Mẫu câu bổ sung
 14-Mẫu câu bổ sung
15-1 - Các mẫu câu điển hình
 15-1 - Các mẫu câu điển hình
15-2 - Bài học
 15-2 - Bài học
15-3 - Từ mới
 15-3 - Từ mới
15-Mẫu câu bổ sung
 15-Mẫu câu bổ sung
16-1 - Các mẫu câu điển hình
 16-1 - Các mẫu câu điển hình
16-2 - Bài học
 16-2 - Bài học
16-3 - Từ mới
 16-3 - Từ mới
16-Mẫu câu bổ sung
 16-Mẫu câu bổ sung
17-1 - Các mẫu câu điển hình
 17-1 - Các mẫu câu điển hình
17-2 - Bài học
 17-2 - Bài học
17-3 - Từ mới
 17-3 - Từ mới
17-Mẫu câu bổ sung
 17-Mẫu câu bổ sung
18-1 - Các mẫu câu điển hình
 18-1 - Các mẫu câu điển hình
18-2 - Bài học
 18-2 - Bài học
18-3 - Từ mới
 18-3 - Từ mới
18-Mẫu câu bổ sung
 18-Mẫu câu bổ sung
19-1 - Các mẫu câu điển hình
 19-1 - Các mẫu câu điển hình
19-2 - Bài học
 19-2 - Bài học
19-3 - Từ mới
 19-3 - Từ mới
19-Mẫu câu bổ sung
 19-Mẫu câu bổ sung
20-1 - Các mẫu câu điển hình
 20-1 - Các mẫu câu điển hình
20-2 - Bài học
 20-2 - Bài học
20-3 - Từ mới
 20-3 - Từ mới
20-Mẫu câu bổ sung
 20-Mẫu câu bổ sung