Audio - Mô phỏng đề thi HSK phiên bản mới - cấp độ 4
00 汉语水平考试模拟试题集 HSK四级(第2版)
 00 汉语水平考试模拟试题集 HSK四级(第2版)
01 模拟试卷1 - HSK四级
 01 模拟试卷1 - HSK四级
02 模拟试卷2 - HSK四级
 02 模拟试卷2 - HSK四级
03 模拟试卷3 - HSK四级
 03 模拟试卷3 - HSK四级
04 模拟试卷4 - HSK四级
 04 模拟试卷4 - HSK四级
05 模拟试卷5 - HSK四级
 05 模拟试卷5 - HSK四级
06 模拟试卷6 - HSK四级
 06 模拟试卷6 - HSK四级
07 模拟试卷7 - HSK四级
 07 模拟试卷7 - HSK四级
08 模拟试卷8 - HSK四级
 08 模拟试卷8 - HSK四级
09 模拟试卷9 - HSK四级
 09 模拟试卷9 - HSK四级
10 模拟试卷10 - HSK四级
 10 模拟试卷10 - HSK四级