Audio - Mô phỏng đề thi HSK phiên bản mới - cấp độ 6
00 汉语水平考试模拟试题集 HSK六级(第2版)
 00 汉语水平考试模拟试题集 HSK六级(第2版)
01 模拟试卷 1 - HSK六级
 01 模拟试卷 1 - HSK六级
02 模拟试卷 2 - HSK六级
 02 模拟试卷 2 - HSK六级
03 模拟试卷 3 - HSK六级
 03 模拟试卷 3 - HSK六级
04 模拟试卷 4 - HSK六级
 04 模拟试卷 4 - HSK六级
05 模拟试卷 5 - HSK六级
 05 模拟试卷 5 - HSK六级
06 模拟试卷 6 - HSK六级
 06 模拟试卷 6 - HSK六级
07 模拟试卷 7 - HSK六级
 07 模拟试卷 7 - HSK六级
08 模拟试卷 8 - HSK六级
 08 模拟试卷 8 - HSK六级
09 模拟试卷 9 - HSK六级
 09 模拟试卷 9 - HSK六级
10 模拟试卷 10 - HSK六级
 10 模拟试卷 10 - HSK六级