Audio - Nói tiếng Anh thông thạo trong giao tế
01-01 - Social English
 01-01 - Social English
01-02 - Social English
 01-02 - Social English
01-03 - Social English
 01-03 - Social English
01-04 - Social English
 01-04 - Social English
01-05 - Social English
 01-05 - Social English
01-06 - Social English
 01-06 - Social English
01-07 - Social English
 01-07 - Social English
01-08 - Social English
 01-08 - Social English
01-09 - Social English
 01-09 - Social English
02-01 - Social English
 02-01 - Social English
02-02 - Social English
 02-02 - Social English
02-03 - Social English
 02-03 - Social English
02-04 - Social English
 02-04 - Social English
02-05 - Social English
 02-05 - Social English
02-06 - Social English
 02-06 - Social English
02-07 - Social English
 02-07 - Social English
02-08 - Social English
 02-08 - Social English
02-09 - Social English
 02-09 - Social English
02-10 - Social English
 02-10 - Social English
02-11 - Social English
 02-11 - Social English
02-12 - Social English
 02-12 - Social English
02-13 - Social English
 02-13 - Social English
02-14 - Social English
 02-14 - Social English
02-15 - Social English
 02-15 - Social English
02-16 - Social English
 02-16 - Social English
02-17 - Social English
 02-17 - Social English
02-18 - Social English
 02-18 - Social English
02-19 - Social English
 02-19 - Social English
03-01 - Social English
 03-01 - Social English
03-02 - Social English
 03-02 - Social English
03-03 - Social English
 03-03 - Social English
03-04 - Social English
 03-04 - Social English
03-05 - Social English
 03-05 - Social English
03-06 - Social English
 03-06 - Social English
03-07 - Social English
 03-07 - Social English
03-08 - Social English
 03-08 - Social English
03-09 - Social English
 03-09 - Social English
03-10 - Social English
 03-10 - Social English
03-11 - Social English
 03-11 - Social English
03-12 - Social English
 03-12 - Social English
03-13 - Social English
 03-13 - Social English
03-14 - Social English
 03-14 - Social English
03-15 - Social English
 03-15 - Social English
03-16 - Social English
 03-16 - Social English
03-17 - Social English
 03-17 - Social English
04-01 - Social English
 04-01 - Social English
04-02 - Social English
 04-02 - Social English
04-03 - Social English
 04-03 - Social English
04-04 - Social English
 04-04 - Social English
04-05 - Social English
 04-05 - Social English
04-06 - Social English
 04-06 - Social English
04-07 - Social English
 04-07 - Social English
04-08 - Social English
 04-08 - Social English
04-09 - Social English
 04-09 - Social English
04-10 - Social English
 04-10 - Social English
04-11 - Social English
 04-11 - Social English
04-12 - Social English
 04-12 - Social English
04-13 - Social English
 04-13 - Social English
04-14 - Social English
 04-14 - Social English
04-15 - Social English
 04-15 - Social English
04-16 - Social English
 04-16 - Social English
04-17 - Social English
 04-17 - Social English
04-18 - Social English
 04-18 - Social English
04-19 - Social English
 04-19 - Social English
04-20 - Social English
 04-20 - Social English
04-21 - Social English
 04-21 - Social English
05-01 - Social English
 05-01 - Social English
05-02 - Social English
 05-02 - Social English
05-03 - Social English
 05-03 - Social English
05-04 - Social English
 05-04 - Social English
05-05 - Social English
 05-05 - Social English
05-06 - Social English
 05-06 - Social English
05-07 - Social English
 05-07 - Social English
05-08 - Social English
 05-08 - Social English
05-09 - Social English
 05-09 - Social English
05-10 - Social English
 05-10 - Social English
05-11 - Social English
 05-11 - Social English
05-12 - Social English
 05-12 - Social English
05-13 - Social English
 05-13 - Social English
05-14 - Social English
 05-14 - Social English
05-15 - Social English
 05-15 - Social English
05-16 - Social English
 05-16 - Social English
05-17 - Social English
 05-17 - Social English
05-18 - Social English
 05-18 - Social English
05-19 - Social English
 05-19 - Social English
05-20 - Social English
 05-20 - Social English
05-21 - Social English
 05-21 - Social English
05-22 - Social English
 05-22 - Social English
05-23 - Social English
 05-23 - Social English
05-24 - Social English
 05-24 - Social English
05-25 - Social English
 05-25 - Social English
05-26 - Social English
 05-26 - Social English
05-27 - Social English
 05-27 - Social English
05-28 - Social English
 05-28 - Social English
05-29 - Social English
 05-29 - Social English
05-30 - Social English
 05-30 - Social English
05-31 - Social English
 05-31 - Social English
06-01 - Social English
 06-01 - Social English
06-02 - Social English
 06-02 - Social English
06-03 - Social English
 06-03 - Social English
06-04 - Social English
 06-04 - Social English
06-05 - Social English
 06-05 - Social English
06-06 - Social English
 06-06 - Social English
06-07 - Social English
 06-07 - Social English
06-08 - Social English
 06-08 - Social English
06-09 - Social English
 06-09 - Social English
06-10 - Social English
 06-10 - Social English
06-11 - Social English
 06-11 - Social English
06-12 - Social English
 06-12 - Social English
06-13 - Social English
 06-13 - Social English
06-14 - Social English
 06-14 - Social English
06-15 - Social English
 06-15 - Social English
06-16 - Social English
 06-16 - Social English
06-17 - Social English
 06-17 - Social English
06-18 - Social English
 06-18 - Social English
06-19 - Social English
 06-19 - Social English
06-20 - Social English
 06-20 - Social English
06-21 - Social English
 06-21 - Social English
06-22 - Social English
 06-22 - Social English
06-23 - Social English
 06-23 - Social English