Giới thiệu khái quát về bài kiểm tra

Câu Nội dung câu hỏi
Câu 1 Nhóm từ
Câu 2-4 Danh từ số nhiều
Câu 5-8 Giá tiền
Câu 9 Động từ be ở thì hiện tại đơn
Câu 10 Động từ like
Câu 11 Do does
Câu 12 Từ nào còn thiếu?
Câu 13 Trả lời câu hỏi
Câu 14 Giới từ
Câu 15 A / An
Câu 16-21 Làm quen với người khác