Giới thiệu khái quát về bài kiểm tra

Câu Nội dung câu hỏi
Câu 1 Nhóm từ
Câu 2 Màu sắc
Câu 3 Động từ ở thì hiện tại tiếp diễn
Câu 4 Họ đang làm gì?
Câu 5 Cách nói giờ
Câu 6 Thì tương lai đơn với will
Câu 7 Cách đáp lời
Câu 8 Thú tiêu khiển
Câu 9 Giới từ
Câu 10-12 Các tình huống giao tiếp
Câu 13 Dạng so sánh của tính từ bất quy tắc