Giới thiệu khái quát về bài kiểm tra

Câu Nội dung câu hỏi
Câu 1 Cách dùng thì quá khứ đơn
Câu 2 Từ/cụm từ chỉ thời gian
Câu 3 Nói chuyện qua điện thoại
Câu 4 Thuật lại sự việc trong quá khứ
Câu 5 Trò chơi ghép cụm từ để tạo thành câu
Câu 6 Thì quá khứ đơn – động từ có quy tắc
Câu 7 Someany
Câu 8 Một số động từ thường gặp
Câu 9-10 Công việc
Câu 11 Cách đáp lời
Câu 12 Động từ ở thì quá khứ đơn
Câu 13 Thực phẩm