Giới thiệu khái quát về bài kiểm tra

Câu Nội dung câu hỏi
Câu 1 Nhóm từ
Câu 2 Cách đáp lời
Câu 3 Giới từ chỉ thời gian
Câu 4 Thời tiết thế nào?
Câu 5-6 Cách dùng thì hiện tại hoàn thành
Câu 7 Động từ ở thì hiện tại hoàn thành
Câu 8 Liên từ
Câu 9-13 Các tình huống giao tiếp
Câu 14 Cụm từ
Câu 15 Bạn nghe đúng chưa?
Câu 16 Thư từ
Câu 17 Thì hiện tại tiếp diễn
Câu 18 Chọn câu đúng