Audio - 900 câu tiếng Anh - Trình độ cơ bản Tập 2
16 - 900CTA-TDCB2
 16 - 900CTA-TDCB2
17 - 900CTA-TDCB2
 17 - 900CTA-TDCB2
18 - 900CTA-TDCB2
 18 - 900CTA-TDCB2
19 - 900CTA-TDCB2
 19 - 900CTA-TDCB2
20 - 900CTA-TDCB2
 20 - 900CTA-TDCB2
21 - 900CTA-TDCB2
 21 - 900CTA-TDCB2
22 - 900CTA-TDCB2
 22 - 900CTA-TDCB2
23 - 900CTA-TDCB2
 23 - 900CTA-TDCB2
24 - 900CTA-TDCB2
 24 - 900CTA-TDCB2
25 - 900CTA-TDCB2
 25 - 900CTA-TDCB2
26 - 900CTA-TDCB2
 26 - 900CTA-TDCB2
27 - 900CTA-TDCB2
 27 - 900CTA-TDCB2
28 - 900CTA-TDCB2
 28 - 900CTA-TDCB2
29 - 900CTA-TDCB2
 29 - 900CTA-TDCB2
30 - 900CTA-TDCB2
 30 - 900CTA-TDCB2