Giáo trình tiếng Trung thương mại - Tập 1
000 - Bai 1 - GTTTTM-1
 000 - Bai 1 - GTTTTM-1
001 - Bai 1 - GTTTTM-1
 001 - Bai 1 - GTTTTM-1
002 - Bai 1 - GTTTTM-1
 002 - Bai 1 - GTTTTM-1
003 - Bai 1 - GTTTTM-1
 003 - Bai 1 - GTTTTM-1
004 - Bai 1 - GTTTTM-1
 004 - Bai 1 - GTTTTM-1
005 - Bai 1 - GTTTTM-1
 005 - Bai 1 - GTTTTM-1
006 - Bai 1 - GTTTTM-1
 006 - Bai 1 - GTTTTM-1
007 - Bai 1 - GTTTTM-1
 007 - Bai 1 - GTTTTM-1
008 - Bai 1 - GTTTTM-1
 008 - Bai 1 - GTTTTM-1
009 - Bai 1 - GTTTTM-1
 009 - Bai 1 - GTTTTM-1
010 - Bai 1 - GTTTTM-1
 010 - Bai 1 - GTTTTM-1
011 - Bai 1 - GTTTTM-1
 011 - Bai 1 - GTTTTM-1
012 - Bai 1 - GTTTTM-1
 012 - Bai 1 - GTTTTM-1
013 - Bai 1 - GTTTTM-1
 013 - Bai 1 - GTTTTM-1
000 - Bai 2 - GTTTTM-1
 000 - Bai 2 - GTTTTM-1
001 - Bai 2 - GTTTTM-1
 001 - Bai 2 - GTTTTM-1
002 - Bai 2 - GTTTTM-1
 002 - Bai 2 - GTTTTM-1
003 - Bai 2 - GTTTTM-1
 003 - Bai 2 - GTTTTM-1
004 - Bai 2 - GTTTTM-1
 004 - Bai 2 - GTTTTM-1
005 - Bai 2 - GTTTTM-1
 005 - Bai 2 - GTTTTM-1
006 - Bai 2 - GTTTTM-1
 006 - Bai 2 - GTTTTM-1
007 - Bai 2 - GTTTTM-1
 007 - Bai 2 - GTTTTM-1
008 - Bai 2 - GTTTTM-1
 008 - Bai 2 - GTTTTM-1
009 - Bai 2 - GTTTTM-1
 009 - Bai 2 - GTTTTM-1
010 - Bai 2 - GTTTTM-1
 010 - Bai 2 - GTTTTM-1
011 - Bai 2 - GTTTTM-1
 011 - Bai 2 - GTTTTM-1
012 - Bai 2 - GTTTTM-1
 012 - Bai 2 - GTTTTM-1
000 - Bai 3 - GTTTTM-1
 000 - Bai 3 - GTTTTM-1
001 - Bai 3 - GTTTTM-1
 001 - Bai 3 - GTTTTM-1
002 - Bai 3 - GTTTTM-1
 002 - Bai 3 - GTTTTM-1
003 - Bai 3 - GTTTTM-1
 003 - Bai 3 - GTTTTM-1
004 - Bai 3 - GTTTTM-1
 004 - Bai 3 - GTTTTM-1
005 - Bai 3 - GTTTTM-1
 005 - Bai 3 - GTTTTM-1
006 - Bai 3 - GTTTTM-1
 006 - Bai 3 - GTTTTM-1
007 - Bai 3 - GTTTTM-1
 007 - Bai 3 - GTTTTM-1
008 - Bai 3 - GTTTTM-1
 008 - Bai 3 - GTTTTM-1
009 - Bai 3 - GTTTTM-1
 009 - Bai 3 - GTTTTM-1
010 - Bai 3 - GTTTTM-1
 010 - Bai 3 - GTTTTM-1
011 - Bai 3 - GTTTTM-1
 011 - Bai 3 - GTTTTM-1
012 - Bai 3 - GTTTTM-1
 012 - Bai 3 - GTTTTM-1
013 - Bai 3 - GTTTTM-1
 013 - Bai 3 - GTTTTM-1
014 - Bai 3 - GTTTTM-1
 014 - Bai 3 - GTTTTM-1
000 - Bai 4 - GTTTTM-1
 000 - Bai 4 - GTTTTM-1
001 - Bai 4 - GTTTTM-1
 001 - Bai 4 - GTTTTM-1
002 - Bai 4 - GTTTTM-1
 002 - Bai 4 - GTTTTM-1
003 - Bai 4 - GTTTTM-1
 003 - Bai 4 - GTTTTM-1
004 - Bai 4 - GTTTTM-1
 004 - Bai 4 - GTTTTM-1
005 - Bai 4 - GTTTTM-1
 005 - Bai 4 - GTTTTM-1
006 - Bai 4 - GTTTTM-1
 006 - Bai 4 - GTTTTM-1
007 - Bai 4 - GTTTTM-1
 007 - Bai 4 - GTTTTM-1
008 - Bai 4 - GTTTTM-1
 008 - Bai 4 - GTTTTM-1
009 - Bai 4 - GTTTTM-1
 009 - Bai 4 - GTTTTM-1
010 - Bai 4 - GTTTTM-1
 010 - Bai 4 - GTTTTM-1
011 - Bai 4 - GTTTTM-1
 011 - Bai 4 - GTTTTM-1
012 - Bai 4 - GTTTTM-1
 012 - Bai 4 - GTTTTM-1
013 - Bai 4 - GTTTTM-1
 013 - Bai 4 - GTTTTM-1
014 - Bai 4 - GTTTTM-1
 014 - Bai 4 - GTTTTM-1
000 - Bai 5 - GTTTTM-1
 000 - Bai 5 - GTTTTM-1
001 - Bai 5 - GTTTTM-1
 001 - Bai 5 - GTTTTM-1
002 - Bai 5 - GTTTTM-1
 002 - Bai 5 - GTTTTM-1
003 - Bai 5 - GTTTTM-1
 003 - Bai 5 - GTTTTM-1
004 - Bai 5 - GTTTTM-1
 004 - Bai 5 - GTTTTM-1
005 - Bai 5 - GTTTTM-1
 005 - Bai 5 - GTTTTM-1
006 - Bai 5 - GTTTTM-1
 006 - Bai 5 - GTTTTM-1
007 - Bai 5 - GTTTTM-1
 007 - Bai 5 - GTTTTM-1
008 - Bai 5 - GTTTTM-1
 008 - Bai 5 - GTTTTM-1
009 - Bai 5 - GTTTTM-1
 009 - Bai 5 - GTTTTM-1
010 - Bai 5 - GTTTTM-1
 010 - Bai 5 - GTTTTM-1
011 - Bai 5 - GTTTTM-1
 011 - Bai 5 - GTTTTM-1
012 - Bai 5 - GTTTTM-1
 012 - Bai 5 - GTTTTM-1
013 - Bai 5 - GTTTTM-1
 013 - Bai 5 - GTTTTM-1
000 - Bai 6 - GTTTTM-1
 000 - Bai 6 - GTTTTM-1
001 - Bai 6 - GTTTTM-1
 001 - Bai 6 - GTTTTM-1
002 - Bai 6 - GTTTTM-1
 002 - Bai 6 - GTTTTM-1
003 - Bai 6 - GTTTTM-1
 003 - Bai 6 - GTTTTM-1
004 - Bai 6 - GTTTTM-1
 004 - Bai 6 - GTTTTM-1
005 - Bai 6 - GTTTTM-1
 005 - Bai 6 - GTTTTM-1
006 - Bai 6 - GTTTTM-1
 006 - Bai 6 - GTTTTM-1
007 - Bai 6 - GTTTTM-1
 007 - Bai 6 - GTTTTM-1
008 - Bai 6 - GTTTTM-1
 008 - Bai 6 - GTTTTM-1
009 - Bai 6 - GTTTTM-1
 009 - Bai 6 - GTTTTM-1
010 - Bai 6 - GTTTTM-1
 010 - Bai 6 - GTTTTM-1
011 - Bai 6 - GTTTTM-1
 011 - Bai 6 - GTTTTM-1
012 - Bai 6 - GTTTTM-1
 012 - Bai 6 - GTTTTM-1
013 - Bai 6 - GTTTTM-1
 013 - Bai 6 - GTTTTM-1
014 - Bai 6 - GTTTTM-1
 014 - Bai 6 - GTTTTM-1
015 - Bai 6 - GTTTTM-1
 015 - Bai 6 - GTTTTM-1
000 - Bai 7 - GTTTTM-1
 000 - Bai 7 - GTTTTM-1
001 - Bai 7 - GTTTTM-1
 001 - Bai 7 - GTTTTM-1
002 - Bai 7 - GTTTTM-1
 002 - Bai 7 - GTTTTM-1
003 - Bai 7 - GTTTTM-1
 003 - Bai 7 - GTTTTM-1
004 - Bai 7 - GTTTTM-1
 004 - Bai 7 - GTTTTM-1
005 - Bai 7 - GTTTTM-1
 005 - Bai 7 - GTTTTM-1
006 - Bai 7 - GTTTTM-1
 006 - Bai 7 - GTTTTM-1
007 - Bai 7 - GTTTTM-1
 007 - Bai 7 - GTTTTM-1
008 - Bai 7 - GTTTTM-1
 008 - Bai 7 - GTTTTM-1
009 - Bai 7 - GTTTTM-1
 009 - Bai 7 - GTTTTM-1
010 - Bai 7 - GTTTTM-1
 010 - Bai 7 - GTTTTM-1
011 - Bai 7 - GTTTTM-1
 011 - Bai 7 - GTTTTM-1
012 - Bai 7 - GTTTTM-1
 012 - Bai 7 - GTTTTM-1
013 - Bai 7 - GTTTTM-1
 013 - Bai 7 - GTTTTM-1
014 - Bai 7 - GTTTTM-1
 014 - Bai 7 - GTTTTM-1
015 - Bai 7 - GTTTTM-1
 015 - Bai 7 - GTTTTM-1
000 - Bai 8 - GTTTTM-1
 000 - Bai 8 - GTTTTM-1
001 - Bai 8 - GTTTTM-1
 001 - Bai 8 - GTTTTM-1
002 - Bai 8 - GTTTTM-1
 002 - Bai 8 - GTTTTM-1
003 - Bai 8 - GTTTTM-1
 003 - Bai 8 - GTTTTM-1
004 - Bai 8 - GTTTTM-1
 004 - Bai 8 - GTTTTM-1
005 - Bai 8 - GTTTTM-1
 005 - Bai 8 - GTTTTM-1
006 - Bai 8 - GTTTTM-1
 006 - Bai 8 - GTTTTM-1
007 - Bai 8 - GTTTTM-1
 007 - Bai 8 - GTTTTM-1
008 - Bai 8 - GTTTTM-1
 008 - Bai 8 - GTTTTM-1
009 - Bai 8 - GTTTTM-1
 009 - Bai 8 - GTTTTM-1
010 - Bai 8 - GTTTTM-1
 010 - Bai 8 - GTTTTM-1
011 - Bai 8 - GTTTTM-1
 011 - Bai 8 - GTTTTM-1
012 - Bai 8 - GTTTTM-1
 012 - Bai 8 - GTTTTM-1
013 - Bai 8 - GTTTTM-1
 013 - Bai 8 - GTTTTM-1
014 - Bai 8 - GTTTTM-1
 014 - Bai 8 - GTTTTM-1
015 - Bai 8 - GTTTTM-1
 015 - Bai 8 - GTTTTM-1