Giáo trình tiếng Trung thương mại - Tập 2 - Bài 16
001 - Bai 16 - GTTTTM-2
 001 - Bai 16 - GTTTTM-2
002 - Bai 16 - GTTTTM-2
 002 - Bai 16 - GTTTTM-2
003 - Bai 16 - GTTTTM-2
 003 - Bai 16 - GTTTTM-2
004 - Bai 16 - GTTTTM-2
 004 - Bai 16 - GTTTTM-2
005 - Bai 16 - GTTTTM-2
 005 - Bai 16 - GTTTTM-2
006 - Bai 16 - GTTTTM-2
 006 - Bai 16 - GTTTTM-2
007 - Bai 16 - GTTTTM-2
 007 - Bai 16 - GTTTTM-2
008 - Bai 16 - GTTTTM-2
 008 - Bai 16 - GTTTTM-2
009 - Bai 16 - GTTTTM-2
 009 - Bai 16 - GTTTTM-2
010 - Bai 16 - GTTTTM-2
 010 - Bai 16 - GTTTTM-2
011 - Bai 16 - GTTTTM-2
 011 - Bai 16 - GTTTTM-2
012 - Bai 16 - GTTTTM-2
 012 - Bai 16 - GTTTTM-2
013 - Bai 16 - GTTTTM-2
 013 - Bai 16 - GTTTTM-2
014 - Bai 16 - GTTTTM-2
 014 - Bai 16 - GTTTTM-2
015 - Bai 16 - GTTTTM-2
 015 - Bai 16 - GTTTTM-2
016 - Bai 16 - GTTTTM-2
 016 - Bai 16 - GTTTTM-2
017 - Bai 16 - GTTTTM-2
 017 - Bai 16 - GTTTTM-2