Audio - Luyện nghe tiếng Trung quốc cấp tốc - Trình độ tiền trung cấp
01第一课 - LNTTQCT-TTC
 01第一课 - LNTTQCT-TTC
02第二课 - LNTTQCT-TTC
 02第二课 - LNTTQCT-TTC
03第三课 - LNTTQCT-TTC
 03第三课 - LNTTQCT-TTC
04第四课 - LNTTQCT-TTC
 04第四课 - LNTTQCT-TTC
05第五课 - LNTTQCT-TTC
 05第五课 - LNTTQCT-TTC
06第六课 - LNTTQCT-TTC
 06第六课 - LNTTQCT-TTC
07第七课 - LNTTQCT-TTC
 07第七课 - LNTTQCT-TTC
08第八课 - LNTTQCT-TTC
 08第八课 - LNTTQCT-TTC
09第九课 - LNTTQCT-TTC
 09第九课 - LNTTQCT-TTC
10第十课 - LNTTQCT-TTC
 10第十课 - LNTTQCT-TTC
11第十一课 - LNTTQCT-TTC
 11第十一课 - LNTTQCT-TTC
12第十二课 - LNTTQCT-TTC
 12第十二课 - LNTTQCT-TTC
13第十三课 - LNTTQCT-TTC
 13第十三课 - LNTTQCT-TTC
14第十四课 - LNTTQCT-TTC
 14第十四课 - LNTTQCT-TTC
18第十八课 - LNTTQCT-TTC
 18第十八课 - LNTTQCT-TTC
15第十五课 - LNTTQCT-TTC
 15第十五课 - LNTTQCT-TTC
16第十六课 - LNTTQCT-TTC
 16第十六课 - LNTTQCT-TTC
17第十七课 - LNTTQCT-TTC
 17第十七课 - LNTTQCT-TTC
19第十九课 - LNTTQCT-TTC
 19第十九课 - LNTTQCT-TTC
20第二十课 - LNTTQCT-TTC
 20第二十课 - LNTTQCT-TTC