Audio - Luyện nghe tiếng Trung Quốc cấp tốc - Trình độ sơ cấp
01 第一课 - LNTTQCT-SC
 01 第一课 - LNTTQCT-SC
02 第二课 - LNTTQCT-SC
 02 第二课 - LNTTQCT-SC
03 第三课 - LNTTQCT-SC
 03 第三课 - LNTTQCT-SC
04 第四课 - LNTTQCT-SC
 04 第四课 - LNTTQCT-SC
05 第五课 - LNTTQCT-SC
 05 第五课 - LNTTQCT-SC
06 第六课 - LNTTQCT-SC
 06 第六课 - LNTTQCT-SC
07 第七课 - LNTTQCT-SC
 07 第七课 - LNTTQCT-SC
08 第八课 - LNTTQCT-SC
 08 第八课 - LNTTQCT-SC
09 第九课 - LNTTQCT-SC
 09 第九课 - LNTTQCT-SC
10 第十课 - LNTTQCT-SC
 10 第十课 - LNTTQCT-SC
11 第十一课 - LNTTQCT-SC
 11 第十一课 - LNTTQCT-SC
12 第十二课 - LNTTQCT-SC
 12 第十二课 - LNTTQCT-SC
13 第十三课 - LNTTQCT-SC
 13 第十三课 - LNTTQCT-SC
14 第十四课 - LNTTQCT-SC
 14 第十四课 - LNTTQCT-SC
15 第十五课 - LNTTQCT-SC
 15 第十五课 - LNTTQCT-SC
16 第十六课 - LNTTQCT-SC
 16 第十六课 - LNTTQCT-SC
17 第十七课 - LNTTQCT-SC
 17 第十七课 - LNTTQCT-SC
18 第十八课 - LNTTQCT-SC
 18 第十八课 - LNTTQCT-SC
19 第十九课 - LNTTQCT-SC
 19 第十九课 - LNTTQCT-SC
20 第二十课 - LNTTQCT-SC
 20 第二十课 - LNTTQCT-SC