Integrated English for IELTS

Tác giả: Julan Wang
Số trang: 264
Khổ sách: 18,5×26cm

Giá: 288.000VNĐ
(bao gồm một quyển sách và một đĩa MP3)

Danh mục: , Mã: 9786045842348 Từ khóa:

Mô tả

Contents

Unit 1: Frequently Asked Questions

1.1 IELTS Listening
1.2 IELTS Reading
1.3 IELTS Writing
1.4 IELTS Speaking

Unit 2: Education

2.1 Speaking – Part 1
2.2 Listening – Form Completion
2.3 Reading – Scanning and Skimming
2.4 Writing – Argumentative Essay Writing
Mini Test One

Unit 3: Culture & Language

3.1 Speaking – Part 1
3.2 Listening – Table/Note Completion
3.3 Reading – Matching Headings
3.4 Writing
Mini Test Two

Unit 4: Environment & Transportation

4.1 Speaking – Part 2
4.2 Listening – Multiple Choice
4.3 Reading – Matching
4.4 Writing
Mini Test Three

Unit 5: Work & Business

5.1 Speaking – Part 2
5.2 Listening – Sentence Completion
5.3 Reading – Sentence Completion
5.4 Writing
Mini Test Four

Unit 6: Sports & Entertainment

6.1 Speaking – Part 2
6.2 Listening – Summary Completion
6.3 Reading – Summary
6.4 Writing
Mini Test Five

Unit 7 Technology

7.1 Speaking – Part 2&3
7.2 Listening – Short-Answer Questions
7.3 Reading – Short-Answers Questions
7.4 Writing
Mini Test Six

Unit 8 Health & Nutrition

8.1 Speaking – Parts 2&3
8.2 Listening – Map and Diagram Completion
8.3 Reading – True/False/Not Given or Yes/No/Not Given Questions
8.4 Writing – Describing Trends
Mini Test Seven

Unit 9 Social Issues

9.1 Speaking – Part 3
9.2 Listening – Matching
9.3 Reading – Multiple Choice
9.4 Writing
Mini Test Eight

Unit 10 Other Issues

10.1 Speaking – Review
10.2 Writing – Organising Multiple Graphs
Mini Test Nine

Scripts

Answer Key

Bibliography

Có thể bạn thích…