Luyện nghe tiếng Trung Quốc: Nghe tin tức (cấp 9)

Chủ biên: Ngô Trung Vĩ, Cao Thuận Toàn, Đào Luyện
Biên soạn: Từ Hiểu Vũ, Chu Đinh, Hứa Quốc Bình, Cao Thuận Toàn
Số trang: 156
Khổ sách: 18,5×26cm

Giá: 52.000VNĐ

(dùng kèm với hai đĩa Audio bán riêng)

Mô tả

目录

第一课 社会(1)
第二课 社会(2)
第三课 社会(3)
第四课 经济(1)
第五课 经济(2)
第六课 经济(3)
第七课 教育(1)
第八课 教育(2)
第九课 健康(1)
第十课 健康(2)
第十一课 科技(1)
第十二课 科技(2)
第十三课 网络
第十四课 文化(1)
第十五课 文化(2)
附一 参考答案
附二 听力文本
附三 期末考试题

Có thể bạn thích…